Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Groep 9

Sinds schooljaar 2017-2018 heeft Montessori+ een groep 9. Deze groep is gestart om kinderen die klaar zijn met de basisschoolstof, maar nog niet toe zijn aan de overstap naar het VO, beter voor te bereiden op deze stap.

Doelgroep

Leerlingen uit reguliere basisonderwijs met goede capaciteiten, die versneld door de basisschool zijn gegaan en/of jong zijn in gedrag en emotioneel nog niet toe aan de overstap naar het VO. Wij verwachten een zekere mate van zelfstandigheid en een gemotiveerde houding. Het advies van de basisschool is minimaal HAVO/VWO.

Leerlingen van alle scholen uit de regio Breda zijn welkom!
 

Doel

Kinderen leren zichzelf kennen. Ze weten welke vaardigheden en hulpmiddelen ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen, zodat ze de juiste vragen kunnen stellen en juiste begeleiding krijgen op het VO. Ze worden eigenaar van hun eigen leerproces.
 

Werkwijze en inhoud

In groep 9 wordt de leerstof afgestemd op de individuele behoeften van de leerling. Leerlingen worden aangestuurd op wat voor hen van belang is. In principe hebben de leerlingen die instromen in groep 9 de leerdoelen van de basisschool behaald. Mochten er toch nog hiaten zijn in de lesstof dan zal dit meegenomen worden in het leertraject voor de leerling. Dit baseren we op de toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem en de overdracht van de basisschool van herkomst.

De leerlingen krijgen een individueel leertraject, dit bestaat uit:
 • wiskunde (rekenen)
 • taal
 • spelling
 • vreemde talen
 • techniek (bouwkunde, elektro)
 • computervaardigheden (programmeren, robotica)
 • verdieping en verbreding in de leerstof
 • muziek
 • creatieve vakken
 • strategie
 • science (scheikunde, natuurkunde)

We werken projectmatig met IPC, waarin thematisch gewerkt wordt en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en creatieve vakken aan bod komen. Er zijn regelmatig gastsprekers en excursies. Ook bij IPC vinden de leerlingen verdieping in de onderwerpen.

Wekelijks kunnen de kinderen Atelierlessen volgen, hierin zit een verdiepend aanbod op allerlei gebieden. De kinderen maken in overleg zelf een keuze welk Atelier ze voor een periode van 5 weken volgen.
 
Op Montessori+ wordt gewerkt in heterogene groepen, dat wil zeggen dat er leerlingen van verschillende leerjaren in een groep zitten. Dit schooljaar werken we met een groep 8/9.

Wat wellicht nog belangrijker is dan de bovenstaande cognitieve inhoud is de extra aandacht voor andere vaardigheden die een leerling nodig heeft om een goede start te maken in het Voortgezet Onderwijs.

 

In groep 9 is er veel aandacht voor:

 • huiswerkattitude
 • sociale redzaamheid/ aansluiting
 • weerbaarheid
 • motivatie
 • executieve functies
 • plannen e.d.
 • agendagebruik
 • samenwerking
 • talenten leren kennen en benutten
 • valkuilen herkennen
 • waarom moet je bepaalde zaken extra oefenen
 • de waarom-vraag durven stellen

Het hele jaar door hebben we gesprekken over VO:
wat wordt er van je verwacht,
wat kan jij verwachten?
 
Door het structureel voeren van individuele gesprekken gedurende het hele jaar komen deze aspecten aan bod. De kinderen leren hun talenten en valkuilen kennen en stellen daar ook samen met de leerkracht hun leerdoelen op af.

(Talenten en valkuilen, waar moeten ze meer aandacht aan besteden? Hoe ga je om met dingen waar je niet zo goed in bent? Hoe komt dat eigenlijk? Vind je iets niet leuk en steek je er minder tijd in? Heeft dat als consequentie dat je er ook minder goed in bent? We zetten de mindset om. Positieve gedachten vertalen in handelen: de leerlingen leren 'waarom' ze iets moeten doen.)

 

Begeleiding van de leerlingen

De kinderen van groep 9 zullen begeleid worden door de leerkracht(en) van hun groep. De leerkracht is ervaren in de bovenbouw en heeft goed zicht op de aansluiting op het VO.

Daarnaast is er een samenwerking met een aantal VO-scholen en daar zullen de leerlingen ook contact hebben met leraren en begeleiders van de betreffende scholen, maar de structurele begeleiding ligt bij de vaste leerkracht(en) van groep 9.
 

Schooltijden

Het aantal lesuren voor groep 9 is gelijk aan die van groep 8. 
 

Grootte van de groep

Het eerste jaar met groep 9 was een leerjaar waarin we 2 kinderen geholpen hebben. In het huidige schooljaar werken we met 3 leerlingen.
De maximale grootte voor 2019-2020 is 6 of 7 leerlingen.  Dit aantal is nog niet gehaald. Er is dus nog ruimte. 
 

Samenwerking met VO

Er is contact met een aantal scholen binnen Breda. De leerlingen van groep 9 krijgen de kans om nader kennis te maken met het VO en waar mogelijk ook meerdere keren mee te lopen in een brugklas. Uiteraard blijven de leerlingen vrij in hun keuze voor het VO, er is geen enkele verplichting om te kiezen voor een van de scholen waarmee wordt samengewerkt.
 

Advies eind groep 9

In groep 9 wordt er een (hernieuwd) advies gegeven voor het VO. Dit wordt gebaseerd op de toetsen uit het LVS, eventueel aanvullende toetsen, werkhouding, huiswerkattitude. Er kan voor gekozen worden om de eindcito groep 8 nogmaals af te nemen, maar dat is niet standaard.