Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Klassenouders

Klassenouders

Aan het begin van ieder schooljaar worden per groep twee ouders verkozen tot klassenouders. Ook komt het voor dat er geen of maar één klassenouder nodig is. Dit komt omdat een klassenouder voor langer dan een jaar in een groep klassenouder kan zijn. Hiermee willen we bereiken dat de samenwerking tussen ouders en leerkracht zo goed mogelijk verloopt. Samen met de leerkracht zorgen de klassenouders ervoor dat de schoolomgeving voor de kinderen positief is en blijft.

Het werk van de klassenouders kan als volgt worden omschreven:

  • Het verrichten van allerlei ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de groep op verzoek van de groepsleerkracht. De klassenouder ondersteunt, waar nodig en mogelijk, de leerkracht bij activiteiten als excursies, feesten, schoonmaak en verjaardagsviering van de leerkracht.
  • De klassenouders kunnen ook zelf activiteiten aandragen en met toestemming van de groepsleerkracht uitvoeren. Zij kunnen zelf actief zijn of de taken delegeren aan andere hulpouders. De activiteiten binnen een bouw worden, waar mogelijk, op elkaar afgestemd; suggesties worden door de leerkracht in de bouwvergadering ingebracht.
  • Het naar de groepsleerkracht toe signaleren van zowel in positieve als negatieve zaken m.b.t. de groep. Er is regelmatig overleg. Er wordt een jaarplanning gemaakt, gekoppeld aan de data van de oudercommisssievergaderingen. Zowel de groepsleerkracht als de klassenouders kunnen het initiatief nemen tot extra overleg.
Voor vragen kunnen klassenouders terecht bij Patricia Koen (pkoen@markantonderwijs.nl)