Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Aannamebeleid

Ouders kunnen hun interesse voor een plek op de HB-afdeling kenbaar maken aan de teamleider van de HB-afdeling (via mt@montessoriplus.nl). Zij neemt contact op met ouders en bespreekt met hen in hoeverre er zicht is op plaatsingsmogelijkheden. Als er plek is, wordt er een kennismakingsgesprek ingepland. Als er geen plek is, dan komt het kind op een wachtlijst te staan. Zo gauw er zicht is op plaatsing, neemt de teamleider van de HB-afdelig contact op met de betreffende ouders. 


De best passende plek

We gaan uit van het principe dat we voor ieder kind de best passende onderwijsplek willen realiseren. Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften die voortvloeien uit de kindkenmerken in het zijnsluik en het gemeten IQ vanuit het capaciteitenonderzoek. We kijken ook naar de belastbaarheid van zowel de kinderen als de leerkracht(en) van de ontvangende groep. Dubbelbijzondere kinderen (bijvoorbeeld HB in combinatie met dyslexie of ADHD) zijn welkom op de HB-afdeling, mits ze passen binnen de hier beschreven criteria. 

De best passende plek voor het kind kan te vinden zijn op de HB-afdeling of op de Montessori-afdeling, geplaatst met kinderen van hun eigen leeftijd, bij oudere of juist bij jongere kinderen. Soms komt het voor dat een kind beter in een geheel ander type onderwijs past. Dat wat de kind nodig heeft, is het uitgangspunt.

Met een plek op onze afdeling proberen we de kinderen (weer) een beweging richting het zelfsturende, autonome profiel te laten maken. Zodat ze, wanneer hun onderwijsomgeving minder goed is aangepast op wat het kind nodig heeft (zoals bijvoorbeeld in veel gevallen het voortgezet onderwijs, of de sportclub, of muziekles), zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen.  

 
Toelatingsprocedure

Als er zicht is op plaatsing, plannen we een kennismakingsgesprek in met de ouder(s). Als school verzamelen we hierbij informatie over de kindkenmerken uit het zijnsluik van een nieuw aangemeld kind. Naast het gesprek wordt er een vragenlijst uitgezet bij zowel de ouders als bij de huidige school van het kind. Ook vragen we de resultaten van het leerlingvolgsysteem op. 

Daarnaast worden de resultaten van het capaciteitenonderzoek opgevraagd bij de ouders. We verwachten dat de WISC-V wordt afgenomen bij alle kinderen van 6 jaar en ouder. Een ander, reeds eerder uitgevoerd onderzoek voldoet in principe ook en heeft een maximale geldigheidsduur van 1 jaar.

Uit het capaciteitenonderzoek moet blijken dat de leerling prestaties kan leveren op hoogbegaafd niveau. We nemen hier een score van 130 bij als richtlijn. Daarbij kijken we naar de indexscores (verbaal begrip, visueel-ruimtelijk, fluid redeneren, werkgeheugen, verwerkingssnelheid, kwantitatief redeneren, auditief werkgeheugen, non-verbale ontwikkeling, algemene vaardigheid, cognitieve competentie). Ook de observaties en aanbevelingen in het verslag van de onderzoeker worden meegenomen. Uit dit verslag van het capaciteitenonderzoek moet blijken, dat het kind baat heeft bij een plek op de HB-afdeling. 

Wanneer de verzamelde gegevens in principe groen licht geven, wordt het kind uitgenodigd voor een observatieperiode van 2 tot 5 dagen. Wanneer de eerder verzamelde gegevens een onvoldoende helder beeld geven, kan deze periode verlengd worden tot in totaal 2 weken. 

Alle informatiebronnen samen leiden tot een advies voor de best passende plek voor de leerling. Uiteindelijk beslist de school of we tot plaatsing overgaan. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar mt@montessoriplus.nl of bellen naar 076 5207779 (Breda) of 076 5413230 (Prinsenbeek).