Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie Breda (BOC) Prinsenbeek (POC)

Oudercommissie Breda (BOC) en Prinsenbeek (POC)

Elke locatie heeft zijn eigen oudercommissie (OC). De oudercommissie verzorgt activiteiten die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn en die we met de school en de medezeggenschapsraad hebben afgesproken. Deze maken het naar school gaan voor de kinderen alleen maar leuker.
De oudercommissie is een stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De doelstelling van de oudercommissie is onderling of in overleg met de leerkrachten en ouders allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en neemt een coördinerende rol in.
Daarbij is het uitgangspunt dat de vrijwillige ouderbijdrage geheel ten goede komt aan alle kinderen. Bovendien fungeert de oudercommissie als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de directie.
De oudercommissie heeft een signalerende functie vanuit ouders naar MR en directie. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het team op basis van signalen van ouders. 

Taken van de oudercommissie zijn:

  1. organiseren van diverse activiteiten binnen school, zoals Sint, Kerst, Carnaval.
  2. beheren van de oudergelden.
  3. signalerende functie naar de MR en het team toe.
De oudercommissie komt zes keer per jaar bij elkaar op school; de vergaderdata staan op de kalender. 

De missie van de OC voor de komende tijd is samen aan de slag met ouders en team voor activiteiten voor alle kinderen! 

Breda:  OCMontessoriBreda@outlook.com

Naam   Bestuur
Anne Marie de Beaufort   Voorzitter
Maarten Kuppers Secretaris
Joost van der Rest Penningmeester
                                   
Naam   Activiteit
Marije Quadt
Robbert Huser
  Feestcommissie (Sinterklaas, Kerst en Carnaval)
Sharon Reinieren BOC-lid + IPC middenbouw namens BOC/POC
Chris Coppoolse   BOC-lid - Feestcommissie
David Maduro BOC-lid + IPC-coordinator namens BOC/POC
Patricia Koen Activiteiten coördinator locatie BredaPrinsenbeek:

Naam                                                    Bestuur
Jorg van Wanrooij Voorzitter
Walter Martha Penningmeester
Bianca Huijben   POC-lid
Wendy Cazemier-Van Breemen     POC-lid
Samantha Pluk-Aerts POC-lid
Judith Boer POC-lid
Miranda Fransen-Stasse   POC-lid
Eva den Doelder POC-lid
Jeroen Hopmans   POC-lid
Lieke Schoenmakers Activiteiten coördinator locatie Prinsenbeek    


Van de ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten waarvoor van het rijk geen vergoeding wordt ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor de extra activiteiten die de school zelf niet kan betalen uit het aan hun toegewezen budget. De oudercommissie gebruikt dit geld om o.a. de sint, de kerst, sport- en speldag en excursies voor IPC te bekostigen. Kortom voor alles waar de school geen geld voor heeft en die het naar school gaan van de kinderen alleen maar leuker maakt. De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de oudercommissie. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie en ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. De MR heeft de eindverantwoording over de te besteden gelden.

De vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage die voor dit jaar wordt gehanteerd is € 38,-.
De bijdrage wordt ingezet voor alle activiteiten, zodat er tijdens het jaar geen extra kosten zijn. De OC is niet betrokken bij (de kosten voor) het overblijven en/of het schoolkamp.

Welk bedrag geldt als uw kind later in het jaar op school komt?
Tot en met december gelden dezelfde bedragen als hierboven vermeld. Als u kind na december t/m eind maart op school komt zijn de kosten €20,-. Vanaf april worden er geen kosten meer berekend.

IPC:
Op school wordt gewerkt met de methode IPC. Hierbij stelt de OC een bedrag van €12,50 euro beschikbaar per leerling per schooljaar. De OC spant zich in om samen met de leerkrachten het geld dat beschikbaar is voor IPC in te zetten. Vanuit de OC is een IPC-coördinator beschikbaar. Deze ouder heeft per bouw een IPC-ouder onder zijn hoede. Deze IPC-ouder geeft samen met de leerkracht vorm aan het IPC onderwijs in de bouw. Dit kan door externe personen/bedrijven aan te schrijven die langs komen op school. Of het zoeken van een locaties/bedrijven/musea die passend zijn bij het thema.  

Wanneer betaalt u?

De vrijwillige ouderbijdrage
Meteen aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk eind november. Dit vanwege het feit dat de hoogste kosten in deze decemberperiode betaald moeten worden. Als uw kind later in het jaar op school komt betaalt u zo spoedig mogelijk.


Hoe betaalt u?
U wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage  voor uw kind(eren) in Breda over te maken op rekening NL55 ABNA 0594 2943 20 tnv St Montessori Kop o.v.v. de naam van het kind.
De ouders van Prinsenbeek kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekening NL18 RABO 0102 1209 43 tnv St. Oudercommissie van Montessori+ Prinsenbeek o.v.v. de naam van het kind. 

Klassenouders:
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een leerkracht en de ouders van de kinderen in de klas. Het gaat vooral om organisatorische taken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de herfstwandeling, het inpakken van Sinterklaascadeautjes of het plannen van de juffen/meesterdag. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen. 

Welke taken horen bij een klassenouder:
- Je helpt bij het opzetten en organiseren van een activiteit voor de klas. Denk bijvoorbeeld aan de herfstwandeling, het kerstontbijt, paaslunch of de verjaardag of afscheid van de leerkracht. De activiteiten die erbij horen bespreek je aan het begin van het jaar met de leerkracht.
- Je ondersteunt de leerkracht bij activiteiten in de klas. Als je zelf niet kunt, regel je een andere ouder die deze taak kan vervullen.
- Je bereidt verschillende activiteiten voor. Denk aan het klaarzetten van de klas voor het kerstontbijt of de paaslunch. 
- Je beheert de financiën van de klas. Voor de verjaardag van de leerkracht is een bedrag beschikbaar gesteld door de OC. Dit bedrag ontvangen de klassenouders van de leerkracht. Zij mogen dit bedrag uitgeven aan de verjaardag van de leerkracht (activiteit, excursie, cadeautje voor de klas). 
- Je bent de centrale schakel in de communicatie van ouders naar leerkracht en andersom.