Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie Breda (BOC) Prinsenbeek (POC)

Oudercommissie Breda (BOC) en Prinsenbeek (POC)

Elke locatie (Breda en Prinsenbeek) heeft zijn eigen oudercommissie (OC). De oudercommissie verzorgt activiteiten die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn en die we met de school en de medezeggenschapsraad hebben afgesproken. Samen maken we het naar school gaan voor alle kinderen nog leuker!

De oudercommissie is een stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Wat doet de OC?

De oudercommissie organiseert met het team en ouders allerlei leuke extra activiteiten voor de kinderen om het schooljaar nog leuker aan te kleden. Daarmee komt de vrijwillige ouderbijdrage geheel ten goede aan de kinderen.

Verder fungeert de oudercommissie als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de directie en is er contact met de kinderraad. De oudercommissie heeft een signalerende functie vanuit ouders naar MR en directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het team op basis van signalen van ouders. 

Taken van de oudercommissie zijn
  1. - Organiseren van diverse extra activiteiten binnen school, zoals feesten en uitjes-, de zogenaamde kersen op de taart;
  2.  -Beheren van de gedoneerde vrijwillige ouderbijdrage;
  3. - Signalerende functie naar de MR en het team toe.
De oudercommissie komt zes keer per jaar bij elkaar op school. De vergaderdata staan weergegeven op de kalender. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten die door school of OC georganiseerd worden voor de hele school. Dit gaat bijvoorbeeld om het versieren of helpen tijdens feesten, geven van een gastles, meehelpen in de moestuin of het draaien van de bibliotheek. Iedereen mag zijn/ haar interesse aangeven bij een lid van de OC of bij activiteiten coördinator. De leden van de OC kunt u vinden via de link naar de OC Breda en OC Prinsenbeek.

De vrijwillige ouderbijdrage

Van de ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten waarvoor van het rijk geen vergoeding wordt ontvangen.
De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de oudercommissie. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Het overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden gepresenteerd aan de MR en zijn te vinden op de website.

De ouderbijdrage die voor dit jaar wordt gehanteerd is € 27,50-.

De bijdrage wordt ingezet voor alle activiteiten, zodat er tijdens het jaar geen extra kosten zijn. De OC is niet betrokken bij (de kosten voor) het overblijven en/of het schoolkamp.

Welk bedrag geldt als uw kind later in het jaar op school komt?
Tot en met december gelden dezelfde bedragen als hierboven vermeld. Als u kind na december t/m eind maart op school komt zijn de kosten €15,-. Vanaf april worden er geen kosten meer berekend.

Wanneer betaalt u?

Wij vragen uw bijdrage graag voor 1 december. Dit vanwege het feit dat de hoogste kosten in deze decemberperiode betaald moeten worden. Als uw kind later in het jaar op school komt betaalt u zo spoedig mogelijk.

Hoe betaalt u?

U wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage  voor uw kind(eren) in Breda over te maken op rekening NL55 ABNA 0594 2943 20 t.n.v. St Montessori Kop o.v.v. de naam van het kind.

De ouders van Prinsenbeek kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekening NL18 RABO 0102 1209 43 t.n.v. St. Oudercommissie van Montessori+ Prinsenbeek o.v.v. de naam van het kind. 

In de brief staat een QR - code die u eveneens kunt gebruiken

Heeft u leuke suggesties of punten van verbetering?

Wij zijn voor u bereikbaar via het navolgende emailadres:

Prinsenbeek: OC.Prinsenbeek@Montessoriplus.nl 
Breda:  OCMontessoriBreda@outlook.com
 
Naam   Bestuur
Anne Marie de Beaufort   Voorzitter
Maarten Kuppers Secretaris
Joost van der Rest Penningmeester
                                   
Naam   Activiteit
Marije Quadt
Robbert Huser
  Feestcommissie (Sinterklaas, Kerst en Carnaval)
Sharon Reinieren BOC-lid + IPC middenbouw namens BOC/POC
Chris Coppoolse   BOC-lid - Feestcommissie
David Maduro BOC-lid + IPC-coordinator namens BOC/POC
Patricia Koen Activiteiten coördinator locatie BredaPrinsenbeek:

Naam                                                    Bestuur
Jorg van Wanrooij Voorzitter
Walter Martha Penningmeester
Bianca Huijben   POC-lid
Wendy Cazemier-Van Breemen     POC-lid
Samantha Pluk-Aerts POC-lid
Judith Boer POC-lid
Miranda Fransen-Stasse   POC-lid
Eva den Doelder POC-lid
Jeroen Hopmans   POC-lid
Lieke Schoenmakers Activiteiten coördinator locatie Prinsenbeek