Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie (OC) Breda (OR) Prinsenbeek

Oudercommissie (OC) Breda en Ouderraad (OR) Prinsenbeek.
De oudercommissie/ouderraad is een stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Taken van de oudercommissie/ouderraad zijn:

  1. organiseren van diverse activiteiten binnen school, zoals Sint, Kerst, Carnaval.
  2. beheren van de oudergelden.
  3. signalerende functie naar de MR en het team toe.

Wie zijn wij?

Naam Bestuur
Mieke Rovers Voorzitter
Maarten Kuppers Secretaris
Joost van der Rest Penningmeester
   
Naam Activiteit
Marije Quadt Sinterklaas
Vacature Kerst
Menno Roelofs Carnaval
David Maduro IPC
Patricia Koen Eventplanner Montessori+

Van de ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten waarvoor van het rijk geen vergoeding wordt ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor de extra activiteiten die de school zelf niet kan betalen uit het aan hun toegewezen budget. De oudercommissie gebruikt dit geld om o.a. de sint, de kerst, sport- en speldag en excursies voor IPC te bekostigen. Kortom voor alles waar de school geen geld voor heeft en die het naar school gaan van de kinderen alleen maar leuker maakt.De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Oudercommissie. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie en ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. De MR heeft de eindverantwoording over de te besteden gelden.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage die voor dit jaar wordt gehanteerd is € 38,-.
Welk bedrag geldt als uw kind later in het jaar op school komt?
Tot en met december gelden dezelfde bedragen als hierboven vermeld. Als u kind na december t/m eind maart op school komt zijn de kosten €20,-. Vanaf april worden er geen kosten meer berekend.

IPC:
Op school wordt gewerkt met de methode IPC. Hierbij stelt de OC een bedrag van 12,50 euro beschikbaar per leerling per schooljaar. De invulling van de excursies wordt door de leerkracht(en) bepaalt. De OC is op zoek naar ouders die mee willen denken en helpen bij het organiseren van de excursies.

Wanneer betaalt u?
De ouderbijdrage
meteen aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk eind november. Dit vanwege het feit dat de hoogste kosten in deze decemberperiode betaald moeten worden. Als uw kind later in het jaar op school komt betaalt u zo spoedig mogelijk.


Hoe betaalt u?
U wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken op rekening NL56 RABO 0108950999 o.v.v. de naam van het kind.