Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie (OC) Breda (OR) Prinsenbeek

Oudercommissie (OC) Breda en Ouderraad (OR) Prinsenbeek.
Elke locatie heeft zijn eigen OC/OR.
OC staat voor Oudercommissie (Breda) en OR staat voor Ouderraad (Prinsenbeek).
De oudercommissie/ouderraad verzorgt activiteiten die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn en die we met de school en de medezeggenschapsraad hebben afgesproken. Deze maken het naar school gaan voor de kinderen alleen maar leuker.
De oudercommissie/ouderraad is een stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De doelstelling van de oudercommissie/ouderraad is onderling of in overleg met de leerkrachten en ouders allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en neemt een coordinerende rol in.
Daarbij is het uitgangspunt dat de ouderbijdrage geheel ten goede komt aan alle kinderen. Bovendien fungeert de oudercommissie/ouderraad als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de directie.
De oudercommissie/ouderraad heeft een signalerende functie vanuit ouders naar MR en directie. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het team op basis van signalen van ouders. 

Taken van de oudercommissie/ouderraad zijn:

  1. organiseren van diverse activiteiten binnen school, zoals Sint, Kerst, Carnaval.
  2. beheren van de oudergelden.
  3. signalerende functie naar de MR en het team toe.
De OC/OR komt zes keer per jaar bij elkaar op school; de vergaderdata staan op de kalender. 

Klik hier voor het jaarverslag van de OC van 2018/2019.

De missie van de OC voor de komende tijd is samen aan de slag met ouders en team voor activiteiten voor alle kinderen!

Oudercommissie Breda:

Naam   Bestuur
Mieke Rovers Voorzitter
Maarten Kuppers Secretaris
Joost van der Rest Penningmeester
                                   
Naam   Activiteit
Marije Quadt   Sinterklaas
Sharon Reinieren Bestuurslid + IPC middenbouw
Anne Marie Beaufort    
Menno Roelofs Carnaval
David Maduro IPC-coordinator voor beide locaties
Patricia Koen Eventplanner Montessori+ 

Ouderraad Prinsenbeek:

Naam Bestuur
Jorg van Wanrooij Voorzitter
Pieter van Oers Penningmeester
Wendy Cazemier-Van Breemen OR-lid
Miranda Fransen-Stasse OR-lid
Eva den Doelder OR-lid
Jeroen Hopmans OR-lid
Noortje van Hulst Locatieleider Prinsenbeek

Van de ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten waarvoor van het rijk geen vergoeding wordt ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor de extra activiteiten die de school zelf niet kan betalen uit het aan hun toegewezen budget. De oudercommissie gebruikt dit geld om o.a. de sint, de kerst, sport- en speldag en excursies voor IPC te bekostigen. Kortom voor alles waar de school geen geld voor heeft en die het naar school gaan van de kinderen alleen maar leuker maakt.De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Oudercommissie. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie en ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. De MR heeft de eindverantwoording over de te besteden gelden.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage die voor dit jaar wordt gehanteerd is € 38,-.
De bijdrage wordt ingezet voor alle activiteiten, zodat er tijdens het jaar geen extra kosten zijn. De OC/OR is niet betrokken bij (de kosten voor) het overblijven en/of het schoolkamp.

Welk bedrag geldt als uw kind later in het jaar op school komt?
Tot en met december gelden dezelfde bedragen als hierboven vermeld. Als u kind na december t/m eind maart op school komt zijn de kosten €20,-. Vanaf april worden er geen kosten meer berekend.

IPC:
Op school wordt gewerkt met de methode IPC. Hierbij stelt de OC/OR een bedrag van €12,50 euro beschikbaar per leerling per schooljaar. De OC spant zich in om samen met de leerkrachten het geld dat beschikbaar is voor IPC in te zetten. Vanuit de OC is een IPC-coordinator beschikbaar. Deze ouder heeft per bouw een IPC-ouder onder zijn hoede. Deze IPC-ouder geeft samen met de leerkracht vorm aan het IPC onderwijs in de bouw. Dit kan door externe personen/bedrijven aan te schrijven die langs komen op school. Of het zoeken van een locaties/bedrijven/musea die passend zijn bij het thema.  

Wanneer betaalt u?
De ouderbijdrage
meteen aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk eind november. Dit vanwege het feit dat de hoogste kosten in deze decemberperiode betaald moeten worden. Als uw kind later in het jaar op school komt betaalt u zo spoedig mogelijk.


Hoe betaalt u?
U wordt gevraagd de ouderbijdrage  voor uw kind(eren) in Breda over te maken op rekening NL55 ABNA 0594 2943 20 tnv. St Montessori Kop o.v.v. de naam van het kind.
De ouders van Prinsenbeek kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekening NL18RABO0102120943 tnv St. Ouders van de Apollo o.v.v. de naam van het kind. 

Klassenouders:
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een leerkracht en de ouders van de kinderen in de klas. Het gaat vooral om organisatorische taken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de herfstwandeling, het inpakken van Sinterklaascadeautjes of het plannen van de juffen/meesterdag. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen. 

Welke taken horen bij een klassenouder:
- Je helpt bij het opzetten en organiseren van een activiteit voor de klas. Denk bijvoorbeeld aan de herfstwandeling, het kerstontbijt, paaslunch of de verjaardag of afscheid van de leerkracht. De activiteiten die erbij horen bespreek je aan het begin van het jaar met de leerkracht.
- Je ondersteunt de leerkracht bij activiteiten in de klas. Als je zelf niet kunt, regel je een andere ouder die deze taak kan vervullen.
- Je bereidt verschillende activiteiten voor. Denk aan het klaarzetten van de klas voor het kerstontbijt of de paaslunch. 
- Je beheert de financien van de klas. Voor de verjaardag van de leerkracht is een bedrag beschikbaar gesteld door de OC/OR. Dit bedrag ontvangen de klassenouders van de leerkracht. Zij mogen dit bedrag uitgeven aan de verjaardag van de leerkracht (activiteit, excursie, cadeautje voor de klas). 
- Je bent de centrale schakel in de communicatie van ouders naar leerkracht en andersom.