Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie (OC) Breda (OR) Prinsenbeek

Oudercommissie (OC) Breda en Ouderraad (OR) Prinsenbeek.
Elke locatie heeft zijn eigen OC/OR.
OC staat voor Oudercommissie (Breda) en OR staat voor Ouderraad (Prinsenbeek).
De oudercommissie/ouderraad verzorgt activiteiten die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn en die we met de school en de medezeggenschapsraad hebben afgesproken. Deze maken het naar school gaan voor de kinderen alleen maar leuker.
De oudercommissie/ouderraad is een stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De doelstelling van de oudercommissie/ouderraad is onderling of in overleg met de leerkrachten en ouders allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en neemt een coordinerende rol in.
Daarbij is het uitgangspunt dat de ouderbijdrage geheel ten goede komt aan alle kinderen. Bovendien fungeert de oudercommissie/ouderraad als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de directie.
De oudercommissie/ouderraad heeft een signalerende functie vanuit ouders naar MR en directie. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het team op basis van signalen van ouders. 

Taken van de oudercommissie/ouderraad zijn:

  1. organiseren van diverse activiteiten binnen school, zoals Sint, Kerst, Carnaval.
  2. beheren van de oudergelden.
  3. signalerende functie naar de MR en het team toe.
De OC/OR komt zes keer per jaar bij elkaar op school; de vergaderdata staan op de kalender. 

De missie van de OC voor de komende tijd is samen aan de slag met ouders en team voor activiteiten voor alle kinderen!

Oudercommissie Breda:

Naam   Bestuur
Mieke Rovers   Voorzitter
Maarten Kuppers Secretaris
Joost van der Rest   Penningmeester
                                   
Naam   Activiteit
Marije Quadt   Sinterklaas
Tamira Ruijgh   Kerst
Sharon Reinieren   Bestuurslid + IPC middenbouw
Menno Roelofs Carnaval
David Maduro IPC-coordinator voor beide locaties
Patricia Koen Eventplanner Montessori+ 

Ouderraad Prinsenbeek:

Naam Bestuur
Jorg van Wanrooij Voorzitter
Pieter van Oers Penningmeester
Wendy Cazemier-Van Breemen OR-lid
Miranda Fransen-Stasse OR-lid
Eva den Doelder OR-lid
Jeroen Hopmans OR-lid
Noortje van Hulst Locatieleider Prinsenbeek

Van de ouders/verzorgers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten waarvoor van het rijk geen vergoeding wordt ontvangen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor de extra activiteiten die de school zelf niet kan betalen uit het aan hun toegewezen budget. De oudercommissie gebruikt dit geld om o.a. de sint, de kerst, sport- en speldag en excursies voor IPC te bekostigen. Kortom voor alles waar de school geen geld voor heeft en die het naar school gaan van de kinderen alleen maar leuker maakt.De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Oudercommissie. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie en ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. De MR heeft de eindverantwoording over de te besteden gelden.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage die voor dit jaar wordt gehanteerd is € 38,-.
De bijdrage wordt ingezet voor alle activiteiten, zodat er tijdens het jaar geen extra kosten zijn. De OC/OR is niet betrokken bij (de kosten voor) het overblijven en/of het schoolkamp.

Welk bedrag geldt als uw kind later in het jaar op school komt?
Tot en met december gelden dezelfde bedragen als hierboven vermeld. Als u kind na december t/m eind maart op school komt zijn de kosten €20,-. Vanaf april worden er geen kosten meer berekend.


IPC:
Op school wordt gewerkt met de methode IPC. Hierbij stelt de OC/OR een bedrag van €12,50 euro beschikbaar per leerling per schooljaar. De OC spant zich in om samen met de leerkrachten het geld dat beschikbaar is voor IPC in te zetten. Vanuit de OC is een IPC-coordinator beschikbaar. Deze ouder heeft per bouw een IPC-ouder onder zijn hoede. Deze IPC-ouder geeft samen met de leerkracht vorm aan het IPC onderwijs in de bouw. Dit kan door externe personen/bedrijven aan te schrijven die langs komen op school. Of het zoeken van een locaties/bedrijven/musea die passend zijn bij het thema.  

Wanneer betaalt u?
De ouderbijdrage
meteen aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk eind november. Dit vanwege het feit dat de hoogste kosten in deze decemberperiode betaald moeten worden. Als uw kind later in het jaar op school komt betaalt u zo spoedig mogelijk.


Hoe betaalt u?
U wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken op rekening NL56 RABO 0108950999 o.v.v. de naam van het kind.