Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Montessori+

Montessori+  is een dynamische school. Sinds 1 augustus 2018 zijn wij één school met twee locaties. We zijn een school waar leerlingen, team en ouders samen zorgen voor een prettige schoolomgeving. Begin schooljaar 2021-2022  telt de school ongeveer 680 leerlingen.  Op de locatie Breda hebben wij ongeveer 460 leerlingen en in Prinsenbeek ongeveer 220 leerlingen.  In Breda telt de montessori-afdeling  5 onderbouwgroepen,  6 middenbouwgroepen en 5 bovenbouwgroepen. De HB-afdeling (voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen) kent 5 groepen voor leerlingen vanaf groep 3. 
In Prinsenbeek zijn 2 onderbouwgroepen, 2 middenbouwgroepen en 2 bovenbouwgroepen en 4 voltijds HB-groepen. 

Uitgangspunten

Op onze school is iedereen welkom, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging of welk ander kenmerk dan ook. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsonderwijs in de meest brede zin van het woord. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat.

Wij leven samen in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is door haar multi-etnische en multiculturele samenstelling. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden, zodat zij straks hun weg kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden. Ieder kind heeft het recht zich als uniek mens te kunnen ontplooien en in de maatschappij een eigen plaats te verwerven met de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden.

Een betere toekomst
Dat houdt in dat we kinderen moeten leren omgaan met vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid.

We laten kinderen hun eigen weg en mogelijkheden ontdekken en ervaren, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken met respect voor anderen. Een eerste logische stap hiertoe is de kinderen naar een school te sturen waar alle levensovertuigingen, religies, rassen, seksen en culturen elkaar ontmoeten. In die natuurlijke ontmoeting kunnen de kinderen van en over elkaar leren.

Zo'n school is de Montessori+ : een openbare school. Niet apart maar samen! Niet de één of de ander, maar de één en de ander!

Wat doen we zelf aan onze  persoonlijke ontwikkeling?
Alle teamleden op Montessori+ zijn gedreven professionals. De groepsleerkrachten op de montessori-afdeling zijn allemaal in het bezit van de additionele montessori-aantekening of volgen de nascholing hiervoor. De groepsleerkrachten op de HB-afdeling hebben allemaal extra scholing gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid. Een aantal teamleden heeft de master-SEN (Special Educational Needs) met goed gevolg afgelegd.
Op cultureel gebied zijn er een aantal teamleden die de ICC-cursus hebben gevolgd en er samen met enthousiaste ouders voor zorgen dat onze school met recht een cultuurschool genoemd kan worden. 

Een aantal teamleden heeft de cursus  "De Vreedzame School" gevolgd.  DVS is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming. Naast de lessen die bij ons verankerd zijn in het curriculum worden ieder schooljaar ook leerlingen uit de bovenbouw opgeleid tot mediator.
Wij zijn volop in ontwikkeling om met het hele team een IPC (International Primary Curriculum)-school te worden. 

Met onze onderwijsvisie als leidraad blijven wij ons ontwikkelen door goed te kijken waar kinderen in deze tijd behoefte aan hebben. Hierdoor zijn wij in staat kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat recht doet aan de kwaliteiten van een kind. Wij hechten belang aan de brede ontwikkeling van kinderen. Naast de basisvaardigheden: lezen, taal, schrijven en rekenen,  en het onderwijs in de zgn. zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek en verkeer) hechten wij ook belang aan sociaal-emotionele- culturele en sportieve-ontwikkeling.