Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Cultuur

Sinds 2012 is er op onze school een cultuurcommissie actief, die zich tot doel heeft gesteld om het cultuuronderwijs op onze school naar een hoger niveau te tillen.

Daartoe hebben destijds een aantal leerkrachten de opleiding tot Interne Cultuurcoördinator gevolgd en zijn zij, na het schrijven van een cultuurbeleidsplan, met enkele professionele ouders de cultuurcommissie gestart.

 
 
De samenstelling van de CC varieert elk schooljaar enigszins; dit schooljaar (2018-2019) zijn de volgende personen zitting Cultuurcoördinator:
 
Personeelsgeleding:
- Sofie van Grinsven (MOB1)
- Simone de Meij (MHB4)
- Mirte van der Weerden (PMB2)

Oudergeleding:
Claudette Efrosina,   Dramadocent en mede-oprichtster van de Vlinderfabriek.
- Patricia Gevers,   Architectonisch ontwerper en mede-eigenaar van TIESENCOO


De Cultuurcommissie heeft zich de volgende doelen gesteld:
 1. De Cultuurcommissie wil alle kinderen van groep 1 t/m 8 in aanraking brengen en plezier laten beleven aan alle 10 de kunstdisciplines*.
 2. De Cultuurcommissie wil elk schooljaar 1 à 2 disciplines extra er uit lichten waarbij gebruik wordt gemaakt van externe deskundigen. Zo hebben vorig schooljaar dramalessen plaatsgevonden o.l.v. Claudette Efrosina (De Vlinderfabriek) en Juup Luijten (De Nieuwe Veste, Tiuri, Podium Bloos) en muzieklessen van Paul Kruijs (De Nieuwe Veste). Dit schooljaar is Paul Kruijs weer vastgelegd voor alle midden- en bovenbouwen en wordt er een aanvraag voor subsidie voor muziekonderwijs gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe 'train the trainer-teach the teacher'.               
 3. De Cultuurcommissie wil de Montessori+ het profiel aanmeten van een cultuurschool. De kunstdisciplines worden per tweetal gekoppeld aan de 5 IPC-thema's om zodoende een natuurlijke integratie te bewerkstelligen. (Wordt hieronder nader toegelicht.)
 4. De Cultuurcommissie wil alle leerkrachten actief betrekken in het meedenken over culturele activiteiten voor wat betreft de uit te voeren kunstdisciplines met als doel het draagvlak onder de collega's  te vergroten.
  De Cultuurcommissie blijft te allen tijde ondersteunen en monitoren.
 5. De Cultuurcommissie wil de ouders actief betrekken binnen onze "Cultuurschool" d.m.v. participatie (Talentenbankouders) tijdens de jaarlijkse kunstweken én alle ouders informeren door middel van 5 Cultuurbulletins per schooljaar.
 6. De Cultuurcommissie wil collega's waar mogelijk bij- en nascholen op het gebied van cultuureducatie.
  Vorig schooljaar zijn er gitaarlessen verzorgd door Lotte Brekelmans (De Nieuwe Veste) voor belangstellende leerkrachten en hebben een aantal teamleden de nascholing "Leren met Muziek" gevolgd.
 7. De Cultuurcommissie wil alle leerlingen tenminste eenmaal per jaar podiumervaring op laten doen.
  Hiertoe zetten wij onze Open Podia voort.
 8. De Cultuurcommissie wil elk schooljaar investeren in duurzame materialen (zoals muziekinstrumenten) om het cultuuronderwijs te ondersteunen en te optimaliseren.
 
 *De tien kunstdisciplines
 • Beeldende vorming 2D
 • Beeldende vorming 3D
 • Architectuur
 • Drama/theater
 • Cultureel erfgoed
 • Multimedia (fotografie, animatiefilmpjes maken, stopmotionfilmpjes maken, e.d.)
 • Dans
 • Muziek
 • Beeldcultuur
 • Literatuur
 
Cultuur en IPC
Sinds onze school is gestart met het werken met IPC (International Primary Curriculum) is er een 'symbiose' ontstaan tussen IPC en Cultuur. IPC houdt o.a. de volgende vakgebieden in: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek, mens en samenleving (het ontwikkelen van een nationale naar een internationale denkrichting), ICT en kunst en cultuur.  Omdat goed cultuuronderwijs uitgaat van de verschillende kunstdisciplines (die niet allemaal aan bod komen binnen IPC) heeft de cultuurcommissie o.a. de jaarlijkse taak om aan de 5 jaarlijkse IPC-projecten, steeds 2 kunstdisciplines te koppelen. Dit moet op een logische wijze gebeuren, zodat de kinderen binnen hetzelfde thema vakoverstijgend aan het werk zijn.                            
Een paar concrete voorbeelden: Vorig schooljaar hebben alle middenbouwgroepen gewerkt binnen het IPC-thema 'archeologie'. Een prima aanknopingspunt voor de kunstdiscipline 'cultureel erfgoed'. De bovenbouw heeft bij het
project 'de vakantieshow', de kunstdiscipline drama toebedeeld gekregen en aan het thema "vakantie" (mb) waren
de kunstdisciplines 'fotografie' en 'architectuur' gekoppeld.
Ook de onderbouw zet haar eerste stappen op het gebied van werken met kunstdisciplines om ons cultuuronderwijs naar een hoger niveau te tillen. In de onderbouw wordt over het algemeen al veel gezongen, met muziekinstrumenten gewerkt, gedanst, geverfd, getekend, geknutseld en toneel gespeeld (rollenspelletjes, emoties uitbeelden, e.d.). Daarom heeft de CC zich tot doel gesteld, om ook de andere kunstdisciplines een plaatsje te geven in de onderbouw en deze ook te integreren in de 4 IPC-thema's die de onderbouw jaarlijks behandelt.

 

Cultuurbulletins
Na elke IPC/Cultuur-periode komt er een Cultuurbulletin uit. Dat is dus 5 maal per schooljaar.
Hierin vindt u de verslagen en foto's van hetgeen in alle klassen daadwerkelijk gebeurd is op het gebied van kunst en cultuur. Alle verschenen Cultuurbulletins kunt u terugvinden op onze website onder het kopje Nieuws: 'Cultuurbulletins'.

En tenslotte sluiten we graag af met het mooie citaat van Pablo Picasso: